ประกาศและข่าว

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 28 มี.ค. 2567 ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการแพทย์ดิจิทัลระดับปฐมภูมิ”

ขอเรียนเชิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (6) (7) แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

ประชาสัมพั...

อ่านเพิ่มเติม

สสจ.อุดรธานีจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน

Generated by wpDataTables

ระบบจองห้องประชุม

ประกวดราคา

ประกาศและข่าว

ผลการดำเนินงาน Health ID และ Provider ID จังหวัดอุดรธานี

Health ID

รายงานผลการดำเนินงาน Health ID จังหวัดอุดรธานี

ProviderID

รายงานผลการดำเนินงาน ProviderID จังหวัดอุดรธานี

หมอพร้อม

ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Scroll to Top